Seminarium naukowe „Innowacyjne technologie przyrostowe 3D w metalach”

7 lipca 2017 roku w Zakładzie Tribologii, Inżynierii Powierzchni i Logistyki Płynów Eksploatacyjnych Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu z inicjatywy dr. inż. Wojciecha Napadłka odbyło się seminarium naukowe dotyczące innowacyjnych technologii przyrostowych 3D w metalach. W seminarium uczestniczyło kilkanaście osób, pracowników naukowo-dydaktycznych z Niemiec (Technology Technische Hochschule Köln), z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych z Warszawy, z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych z Poznania, z Wydziału Nowych Technologii i Chemii oraz Wydziału Mechanicznego WAT, a także przedstawiciele przemysłu – firm Edbag Sp. z o.o., Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J., TRUMPF Polska Sp. z o.o., FABLAB Kielce oraz SINTERIT.

Przybyłych na seminarium przywitał Prodziekan Wydziału Mechanicznego ds. naukowych dr hab. inż. Piotr Rybak, prof. WAT. Wyraził on nadzieję, że spotkanie będzie stanowiło dobrą podstawę do wzajemnego zaprezentowania możliwości naukowo-badawczych jego uczestników oraz nawiązania współpracy w obszarze technologii przyrostowych 3D w metalach. Główne obszary działalności Wydziału Mechanicznego WAT przedstawił Zastępca Dziekana WME płk dr inż. Jarosław Ziółkowski. Dyrektora Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu reprezentował Zastępca ds. Kształcenia dr inż. Andrzej Żuchowski.

Następnie zaproszeni goście z Niemiec, prof. dr Peter Krug z Institut für Fahrzeugtechnik (Institute of Automotive Engineering) oraz prof. dr Christoph Hartl, Prodziekan Fakultät Fahrzeugsysteme und Produktion (Faculty of Automotive Systems and Production Engineering) zaprezentowali dorobek naukowy oraz aktualne kierunki i wyniki prowadzonych badań. Krótką informację dotyczącą organizacji projektów europejskich realizowanych przez niemieckie uczelnie wygłosił Pan Sigurd Schneider, koordynator projektów europejskich.

Kolejny referat nt. Wybrane wyniki badań w zakresie laserowych technologii przyrostowych 3D w metalach wygłosił dr inż. Wojciech Napadłek. Uzupełnieniem jego wystąpienia były prezentacje:

    - dr. inż. Tomasza Durejki z Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT - Laserowe technologie przyrostowe 3D, LENS - wybrane wyniki badań oraz możliwości technologiczne,
    - dr inż. Tomasz Płocińskiego z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej - Mikrostruktura napoin wielowarstwowych wytwarzanych laserowymi metodami przyrostowymi 3D - wybrane przykłady.

W wygłoszonych referatach przedstawili oni wybrane wyniki uzyskane w ramach realizowanego pod kierownictwem dra Napadłka projektu badawczego Innowacyjna technologia laserowego napawania, hartowania i ablacyjnego strukturyzowania w procesach wytwarzania elementów funkcjonalnych podzespołów parowych turbin energetycznych.

Po przerwie przedstawiciele polskiego przemysłu oraz przemysłowych instytutów naukowo-badawczych zaprezentowali produkowane wyroby, możliwości produkcyjno-technologiczne oraz badawcze swoich firm w zakresie możliwym do wykorzystania w planowanym projekcie europejskim dotyczącym technologii przyrostowych 3D.

W tej części seminarium jako pierwszy wystąpił Pan Dariusz Kamiński – Prezes firmy Metal Expert, który przedstawił zagadnienia technologiczne związane z produkcją turbin parowych i gazowych stosowanych w energetyce. Następnie dr inż. Krzysztof Zembrowski, Kierownik Zespołu Badań i Rozwoju Materiałów Konstrukcyjnych Maszyn Rolniczych Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych zaprezentował kierunki badań oraz możliwości produkcyjne Instytutu. Potencjał przemysłowy firmy Edbag przedstawił Dyrektor ds. rozwoju, Pan Marek Biernat, a zainteresowanie uczestnictwem w planowanym projekcie badawczym wyraził w imieniu firmy TRUMPF Polska jej reprezentant, Pan Rafał Lisowski.

Wiceprezes firmy FABLAB Kielce, członek Zarządu Stowarzyszenia Innowacyjnych Technologii - Pan Paweł Rokita, przedstawił pierwszą w Polsce drukarkę 3D, która jako jedno z niewielu urządzeń na świecie drukuje wyroby z tworzywa, gliny i innych mas. Z kolei Pan Michał Grzymała-Moszczyński, współwłaściciel firmy SINTERIT, zaprezentował drukarkę 3D, wykorzystującą technologię SLS - tworzenia obiektów przestrzennych ze sproszkowanych tworzyw sztucznych poprzez spiekanie ich laserem.

W dalszej części seminarium jego uczestnicy zapoznali się z potencjałem badawczo-technologicznym Zespołu Pracowni Technologicznych IPMiT, którą gościom z Niemiec i Polski zaprezentował dr inż. Wojciech Napadłek oraz z wyposażeniem Laboratorium Projektowania Materiałów i Szybkiego Wytwarzania Wyrobów (LAPROMAW) w Katedrze Zaawansowanych Materiałów i Technologii na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT, które przedstawił dr inż. Tomasz Durejko. W LAPROMAW pokazano nowoczesne pracownie dydaktyczno-technologiczne, w tym Pracownię Laserowych Technologii Przyrostowych 3D typu LENS. Goście Seminarium wyrazili uznanie dla wysokiego poziomu technologicznego wszystkich zaprezentowanych pracowni.

Na zakończenie uczestnicy Seminarium zadeklarowali chęć dalszego podtrzymania kontaktów i potrzebę następnego roboczego spotkania, dotyczącego współpracy w ramach planowanego projektu, jeszcze przed końcem 2017 roku.

 

Opracowali: dr inż. Wojciech Napadłek
dr inż. Grzegorz Trawiński

 


 Home...