Udział Pracowników IPMiT W XII Kongresie Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

W dniach 8 i 9 listopada 2017 r. Warszawa, za sprawą XII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, gościła ponad 800 europejskich i polskich przedstawicieli tego sektora. To ważne wydarzenie, trwale już wpisane w kalendarz branżowy, patronatami objęli: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz europejskie organizacje sektora: CLEPA, FIGIEFA i APRA.

Organizator Kongresu - Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Motoryzacyjnych by uzyskać obraz branży widziany z różnych perspektyw, do współorganizowania sesji tematycznych zaprosił organizacje, instytucje i uczelnie wyższe, których aktywność jest dla przemysłu i rynku części samochodowych znacząca. Wśród nich znaleźli się m.in. PAIH, PARP, Instytut Techniki Samochodowej, Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej, MOVEO Organizacja Pracodawców, Koalicja Bezpieczni w Pracy, Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Wydział Mechaniczny WAT reprezentowali pracownicy Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu: dr hab. inż. Jerzy Jackowski, mgr inż. Olga Gajda (asystent), inż. Mikołaj Stypułkowski (student II stopnia).

 

   

 

Jedna z sesji zatytułowana „Projekty inżynierskie i młodzi konstruktorzy w świecie producentów części motoryzacyjnych” poświęcona była studenckim pasjom konstruktorskim i wynalazczym rozwijanym w uczelnianych kołach naukowych oraz prezentacji tego potencjału przyszłym pracodawcom. Organizatorami sesji byli przedstawiciele Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Koordynatorem przedsięwzięcia i moderatorem sesji była mgr inż. Olga Gajda.

 

 

Sesja składała się z dwóch części. Pierwsza zawierała prezentacje przybliżające przedmiot studenckich zmagań w obszarze motoryzacji, działania podejmowane przy realizacji projektów prowadzące do budowy zespołów inżynierskich lub grup producenckich i uzyskane efekty. Druga była swobodną debatą studentów, przedstawicieli uczelni i pracodawców. Podczas dyskusji wszystkie zabierające głos osoby zgodziły się, że im wcześniej na etapie nauki, pracodawcy zainteresują się potencjalnym pracownikiem, tym szybciej i taniej go pozyskają do swojej firmy. Podkreślono również, ze współpraca przemysłu z kołami naukowymi może być źródłem obopólnych korzyści oraz zwrócono też uwagę na konieczność poprawy komunikacji pomiędzy studentami i pracodawcami, np. w obszarze organizacji praktyk, staży i realizacji prac dyplomowych nakierowanych na zagadnienia zgłaszane przez przedsiębiorstwa. Dyskutanci na konkretnych przykładach przedstawili możliwości lepszego przygotowania studentów do roli pracowników sektora motoryzacyjnego. Pokazali również, jak realizacja projektów studenckich sprzyja indywidualnemu rozwojowi oraz uczy pracy w zespole, dyscypliny, odpowiedzialności, podziału ról i komunikacji. Na niedobór tych kompetencji wśród absolwentów uczelni wyższych najczęściej narzekają pracodawcy. Jednym z najbardziej aktywnych prelegentów zabierających głos w ww. sesji był inż. Mikołaj Stypułkowski, który wchodzi w skład zespołu studentów realizujących projekt pojazdu z napędem elektrycznym WATGreen.

 

Opracowali: mgr Grażyna Różanek
mgr inż. Olga Gajda

Wszystkie zdjęcia - Jerzy Jackowski

 


 Home...