mechanika i budowa maszyn

STUDIA CYWILNE I i II STOPNIA » MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Kierunek „mechanika i budowa maszyn” (MiBM) stanowi atrakcyjną ofertę kształcenia w WAT. Jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów w gospodarce i sektorze obronności, w następującym zakresie: maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe (budowa, eksploatacja; charakterystyki techniczne; projektowanie elementów, zespołów i osprzętów roboczych; układy napędowe, hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne; organizacja, produkcja, diagnostyka, remonty); samochody (budowa pojazdów i ich zespołów; mechatroniczne układy sterowania; pokładowa technika komputerowa; urządzenia elektryczne; układy neutralizacji spalin; hybrydowe układy napędowe; ogniwa paliwowe; diagnostyka i naprawy układów mechatronicznych); techniki komputerowe w projektowaniu, modelowaniu i symulacji elementów i zespołów maszyn i urządzeń mechanicznych; urządzenia i zastosowania produktów naftowych (technologia przeróbki ropy naftowej; właściwości i metody kontroli jakości paliw, olejów, smarów, płynów specjalnych; tribologia i tribotechnika produktów naftowych; organizacja i zarządzanie transportem i dystrybucją produktów naftowych); pojazdy samochodowe i specjalne (budowa pojazdów; działanie podzespołów, zespołów i układów pojazdów; podstawy modelowania i analizy ruchu pojazdu; ergonomia i bezpieczeństwo produkcji i eksploatacji; silniki i układy napędowe pojazdów; właściwości techniczne i użytkowe, technologia produkcji i napraw pojazdów samochodowych i specjalnych).

Program kształcenia MiBM obejmuje efekty kształcenia właściwe dla obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych i dyscyplin naukowych: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika. Program studiów obejmuje kształcenie ogólne, podstawowe i kierunkowe – wspólne dla wszystkich studentów (w semestrach 1-7) oraz kształcenie specjalistyczne i pracę dyplomową inżynierską (w semestrach 5-7). Realizacja kształcenia na kierunku MiBM jest ściśle powiązana ze stałym uczestnictwem i bezpośrednim wpływem interesariuszy zewnętrznych na kształt programu studiów i uzyskiwanych przez absolwentów efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Specjalności w ramach kierunku

 • Maszyny inżynieryjno – budowlane i drogowe
 • Mechatronika i diagnostyka samochodowa
 • Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej
 • Urządzenia i zastosowania produktów naftowych
 • Pojazdy samochodowe i specjalne
Specjalność: Maszyny inżynieryjno – budowlane i drogowe

Wiedza specjalistyczna: przygotowująca absolwentów, którzy będą zajmowali się eksploatacją, oraz organizacją pracy maszyn w przedsięwzięciach inżynieryjno-budowlanych i drogowych, a także innymi zagadnieniami (produkcja, remont itp.) związanymi z tymi maszynami. Program kształcenia obejmuje podstawową wiedzę z zakresu budowy maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych, charakterystyk technicznych tych maszyn, zasad ich eksploatacji, diagnostyki oraz zasad organizacji pracy. Znaczna część programu poświęcona jest projektowaniu elementów i zespołów maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych opartych na współczesnych osiągnięciach nauki w tym zakresie.

Umiejętności specjalistyczne: zapoznanie się z budową maszyn inżynieryjnobudowlanych i drogowych, zasadami ich eksploatacji, oraz organizacji pracy podczas zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń na uczelni, oraz w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych. Posiadają umiejętność projektowania zespołów maszyn inżynieryjnobudowlanych i drogowych na podstawie obciążeń występujących podczas ich eksploatacji.

Specjalność: Mechatronika i diagnostyka samochodowa

Wiedza specjalistyczna: zapewniająca studentom gruntowną znajomość techniki motoryzacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem znajomości nowoczesnych układów mechatronicznych stosowanych w samochodach oraz ich utrzymaniem w ciągłej sprawności. Program kształcenia obejmuje m.in. następującą problematykę: budowę pojazdów i ich zespołów, rozwiązania mechatronicznych układów sterowania w samochodach, utrzymanie i bezpieczne użytkowanie układów mechatronicznych, diagnozowanie układów mechatronicznych przy wykorzystaniu technik komputerowych, zastosowanie pokładowej techniki komputerowej w samochodach, układów neutralizacji spalin i ich utrzymania, technologii produkcji i napraw układów mechatronicznych oraz ich utylizacji, hybrydowych układów napędowych, ogniw paliwowych i ich zastosowania w technice motoryzacyjnej.

Umiejętności specjalistyczne: ukierunkowane na wykształcenie pracowników produkcji i zaplecza obsługowego o gruntownej wiedzy odpowiadającej wyzwaniom współczesnej i przyszłej motoryzacji, w tym coraz większym nasyceniem pojazdów nowoczesną elektroniką.

Specjalność: Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej

Wiedza specjalistyczna: wiedzę teoretyczną w zakresie następujących działów inżynierskich: metoda elementów skończonych, podstawy teorii sprężystości, metody numeryczne w obliczeniach inżynierskich, modelowanie układów liniowych/nieliniowych fizycznie i geometrycznie, termomechanika, walidacja modeli numerycznych konstrukcji, nowoczesne materiały i technologie, techniki eksperymentalne pomiaru odkształceń, przemieszczeń i drgań.

Umiejętności specjalistyczne: praktyczną wiedzę w zakresie następujących działów inżynierskich: modelowanie numeryczne i symulacja procesów statycznych i dynamicznych w konstrukcjach przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich (CAE), modelowanie numeryczne zaawansowanych materiałów, symulacje MES stanu przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w złożonych konstrukcjach i układach mechanicznych przy zastosowaniu systemów CAE, techniki eksperymentalne pomiaru odkształceń, przemieszczeń i drgań, wspomagane komputerowo projektowanie konstrukcji, w tym dobór materiałów konstrukcyjnych. Wykształcenie przygotowuje specjalistów na poziomie inżynierskim w zakresie komputerowego wspomagania modelowania, symulacji i projektowania konstrukcji, m.in. maszyn i układów mechanicznych. Absolwenci posiadają umiejętność wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych i systemów obliczeniowych CAE do analizy konstrukcji na etapie projektowania, eksploatacji lub modernizacji konstrukcji.

Specjalność: Urządzenia i zastosowania produktów naftowych

Wiedza specjalistyczna: z zakresu technologii przeróbki ropy naftowej, właściwości i metod kontroli, jakości paliw, olejów i smarów, organizacji i zarządzania ich transportem i dystrybucją na drodze od producenta, poprzez sieć baz i składów paliwowych, magazynów i stacji paliw, aż do znajomości budowy i eksploatacji konkretnych urządzeń technicznych, w których te produkty są użytkowane.

Umiejętności specjalistyczne: uzyskanie kompleksowego wykształcenia odpowiadającego potrzebom współczesnego rynku paliwowo - smarowniczego i związanej z nim logistyki.

Specjalność: Pojazdy samochodowe i specjalne

Wiedza specjalistyczna: zapewniająca gruntowną znajomość: budowy pojazdów mechanicznych (samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i pojazdów specjalnych); rozmieszczenia i działania podzespołów, zespołów i układów pojazdów (w tym ich wzajemnego powiązania) z uwzględnieniem, ergonomii i bezpieczeństwa produkcji i eksploatacji oraz ekologii, w tym umiejętność opisywania zachodzących w nich zjawisk i znajomość podstaw modelowania i analizy ruchu pojazdu.

Umiejętności specjalistyczne: znajomość właściwości technicznych i użytkowych pojazdów mechanicznych oraz zasad racjonalnego i bezpiecznego ich wykorzystania, znajomość technologii produkcji i napraw pojazdów mechanicznych. Umiejętność komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Specjalizacja następuje również poprzez realizację odpowiedniej tematyki pracy przejściowej i pracy dyplomowej.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zarejestrowania kandydata wymagane jest wypełnienie w internecie podania-ankiety o przyjęcie na studia, w którym kandydat podaje m.in. wy­niki będące podstawą naliczenia punków rankingowych przepisane ze świadectwa dojrzałości oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplom olimpiady) - nie później niż do 14 lipca.

Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów:

 • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
 • fizyka – max. 30 pkt. rankingowych
 • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
 • język polski – max. 5 pkt. rankingowych

Dla kandydata z „nową maturą”, który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych

Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym dwa języki obce, a także jeżeli zdawał na „starej maturze” (wynik w formie ocen, a nie %) określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w 2018 roku

 • Od 1 marca do 14 lipca – rejestracja kandydatów poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) – wymagane wypełnienie podania-ankiety – dane osobowe, wybrane kierunki studiów, wyniki maturalne i końcowe będące podstawą wyliczenia punktów rankingowych – oraz wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 • 18 lipca – ogłoszenie list kandydatów przyjętych; wysłanie decyzji kandydatom o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia; informacja o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na określone kierunki studiów
 • Od 19 do 27 lipca – dostarczanie do Akademii przez kandydatów przyjętych wymaganych dokumentów – niedostarczenie świadectwa dojrzałości skutkuje skreśleniem z listy przyjętych
 • 28 lipca – ustalenie ostatecznych list przyjętych
 • 22 września – zakończenie rekrutacji
 • 1 października – immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT
Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia prowadzona jest dwa razy w roku:

 • styczeń – luty, na studia rozpoczynające się od semestru letniego (luty)
 • maj – wrzesień, na studia rozpoczynające się do semestru zimowego (październik)

Rejestracja na studia II stopnia obejmuje łącznie:

 • założenie konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów i wypełnienie znajdującego się tam podania-ankiety,
 • dostarczenie do Sekcji ds. Rekrutacji wymaganych dokumentów, potwierdzających ukończenie studiów oraz stanowiących podstawę do obliczenia punktów rankingowych w określonych wyżej terminach.

Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą kandydatów – decyzję o uruchomieniu podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna;

Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wyższych,
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych;

Na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych i wyników uzyskanych w czasie trwania studiów wyższych oraz posiadanych kompetencji, komisja sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej - o przyjęciu kandydata, decyduje miejsce na liście rankingowej

  wyniki liczba punktów
rankingowych
      wynik ukończenia studiów wyższych bardzo dobry z wyróżnieniem 50
 bardzo dobry 45
 ponad dobry 40
 dobry 30
 dość dobry 20
 dostateczny 10
  kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia
na studiach drugiego stopnia
oraz wyniki uzyskane w czasie trwania
studiów wyższych (decyduje komisja)
 0-50

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku MiBM, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów, są przygotowani do pracy w zakresie szeroko rozumianej inżynierii mechanicznej.

Specjalność Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe:

 • przedsiębiorstwa budowlane, budownictwa inżynieryjnego, budowy dróg samochodowych
 • przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem, obsługą i remontami maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych
 • instytuty branżowe, biura projektowe oraz zakłady produkcji maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych
 • organy administracji rządowej i samorządowej

Specjalność Mechatronika i diagnostyka samochodowa:

 • przedsiębiorstwa transportowe / komunikacyjne
 • przedsiębiorstwa produkcji samochodów i ich zespołów
 • stacje diagnostyczne oraz warsztaty naprawy samochodów
 • instytuty / centra badawczo-rozwojowe samochodowe

Specjalność Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej:

 • biura projektowe, zespoły obliczeniowe, ośrodki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw reprezentujących inżynierię mechaniczną, budownictwo, lotnictwo i transport
 • firmy świadczące usługi rynkowe CAD/CAM/CAE
 • instytuty badawcze reprezentujące inżynierię mechaniczną, budownictwo, lotnictwo i transport
 • uczelnie techniczne
 • organy administracji rządowej i samorządowej

Specjalność Urządzenia i zastosowania produktów naftowych:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne, dystrybucyjne, transportowe, handlowe i usługowe dotyczące paliw, olejów, smarów i płynów specjalnych
 • ochrona środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych, dystrybucyjnych, transportowych i użytkujących paliwa, oleje, smary i płyny specjalne
 • oddziały analityczno–badawcze lub szkoleniowe przedsiębiorstw i firm zajmujących się logistyką produktów naftowych ośrodki badawczo-rozwojowe i jednostki organizacyjne podległe MON

Specjalność Pojazdy samochodowe i specjalne:

 • zakłady produkcji i naprawy pojazdów samochodowych i specjalnych i ich podzespołów
 • przedsiębiorstwa transportowe i komunikacyjne
 • dystrybucja samochodów i części zamiennych
 • stacje obsługi i diagnostyki pojazdów samochodowych i specjalnych
 • instytuty badawcze
 • jednostki podległe MON i MSWiA
 • firmy ubezpieczeniowe

Broszura informacyjna do pobrania

    Kliknij i pobierz broszurę informacyjną o studiach na tym kierunku

 


 Home...