Obchody Święta Służby Czołgowo-Samochodowej w tym roku w Wojskowej Akademii Technicznej

30 listopada, z inicjatywy dyrektora Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu dr hab. inż. Jerzego Jackowskiego, prof. WAT, na terenie Wojskowej Akademii Technicznej odbyły się uroczyste, VIII obchody Święta Służby Czołgowo-Samochodowej. Centralne obchody tego święta na terenie WAT stanowiły wyraz więzi łączących WAT z Wojskiem Polskim – w ciągu kilkudziesięciu lat istnienia Akademię opuściło tysiące absolwentów specjalności czołgowo-samochodowej, którzy po studiach lub kursach realizowanych w Akademii kontynuowali lub rozpoczęli służbę na różnego rodzaju stanowiskach związanych z eksploatacją wojskowych pojazdów mechanicznych we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych.

   

 

W obchodach tego święta uczestniczyli licznie zaproszeni przedstawiciele Wojska Polskiego (między innymi Sztabu Generalnego WP, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dowództw poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych, przedstawiciele rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych zajmujących się eksploatacją i zabezpieczeniem materiałowo-technicznym pojazdów oraz Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu), firm dostarczających pojazdy mechaniczne użytkowane przez Siły Zbrojne (między innymi zakładów ROSOMAK S.A czy Jelcz Sp. z o.o.) oraz wojskowych instytutów naukowo-badawczych. W uroczystości uczestniczyli również byli szefowie i oficerowie Szefostwa Służby Czołgowo-Samocho-dowej. Instytucje centralne WP reprezentowali między innymi: gen. bryg. Jan Dziedzic – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego, gen. bryg. Dariusz Łukowski – Szef Inspektoratu Wsparcia SZ RP oraz płk Waldemar Masztalerz – Szef Służb Technicznych Inspektoratu Wsparcia. W imieniu Rektora-Komendanta Wojskową Akademię Techniczną reprezentował Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT. W obchodach święta uczestniczył również Dziekan Wydziału Logistyki WAT, płk dr hab. Szymon Mitkow prof. WAT oraz grupa pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Pojazdów Mecha-nicznych i Transportu, który jest wiodącą jednostką organizacyjną Wydziału Mechanicznego w zakresie kształcenia specjalistów służby czołgowo-samochodowej na potrzeby WP.

 

      

 

Uroczystość rozpoczęła się od meldunku, który gen. Dziedzicowi złożył Szef Służby Czoł-gowo-Samochodowej IWSZ płk Sławomir Budek. Po meldunku płk Budek powitał przybyłych na obchody gości. Następnie, w okolicznościowych przemówieniach zarówno gen. Dziedzic jak i gen. Łukowski podkreślili ważną rolę Służby Czołgowo-Samochodowej w utrzymaniu odpowiedniej gotowości technicznej wojskowych pojazdów mechanicznych. W tym kontekście podkreślili oni rolę WAT w wyszkoleniu odpowiednio przygotowanych oficerów-eksploatatorów wojskowych pojazdów mechanicznych. Gen. Łukowski wyraził nadzieję na zwiększenie ilości podchorążych kształconych w WAT na potrzeby Służby Czołgowo-Samochodowej. Na zakończenie tej części uroczystości odczytano okolicznościowy rozkaz oraz wręczono wyróżnienia i nagrody dla wyróżniających się pracowników Służby Czołgowo-Samochodowej.

   

 

Miłym akcentem tej części obchodów były listy gratulacyjne dla pracowników Wydziału Mechanicznego WAT, które w dowód uznania oraz podziękowania za wsparcie w organizacji i zabezpieczeniu Święta, wręczył Szef Służby Czołg.-Sam. płk Sławomir Budek. Otrzymali je:

    - Dziekan WME, dr hab. inż. Jerzy Małachowski, profesor WAT,
    - Dyrektor Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu dr hab. inż. Jerzy Jackowski, profesor WAT,
    - Zastępca Dyrektora IPMT ds. techniczno-ekonomicznych dr inż. Grzegorz Trawiński.

Podczas obchodów Święta Służby Czołgowo-Samochodowej odbyło się również sympozjum naukowe „Systemy obsługiwania i naprawy oraz procesy diagnozowania sprzętu czołgowo-samochodowego”. W jego trakcie wygłoszone zostały między innymi dwa referaty przygotowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu, które przedstawili dr inż. Marcin Wieczorek (Koło jezdne – zagrożenia, obsługa, nowe rozwiązania) oraz dr inż. Mirosław Karczewski (Koncepcja mobilnego kontenerowego stanowiska do diagnostyki zespołu napędowego „Power Pack”KTO Rosomak).

   

 

Podczas obchodów zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie, przedstawiające uczestników obchodów Święta Służby Czołgowo-Samochodowej.

 

Wszystkim żołnierzom Służby Czołgowo-Samochodowej z okazji ich święta
składamy serdecznie życzenia pomyślności w służbie.

 

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński

Ostatnia fotografia: Sebastian Bieniek, WAT
Pozostałe fotografie: Jacek Plak, IWSZ

 


 Home...