Porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia nowego kierunku studiów Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (BiIB)

POROZUMIENIE BiIB

Od lewej: dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr. hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI, dziekan Wydziału Cybernetyki dr. hab. inż. Kazimierz WORWA, prof. WAT, dyrektor Instytutu Optoelektroniki płk. dr. inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI, dziekan Wydziału Mechanicznego dr. hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, prof. WAT, przewodniczący Zespołu Roboczego BiIB prof. dr hab. inż. Marian KLASZTORNY

 

W dniu 19 stycznia 2018 r. podpisane zostało Porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia nowego kierunku studiów Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (BiIB), pomiędzy
1) Wydziałem Mechanicznym WAT, reprezentowanym przez dziekana Wydziału Mechanicznego dr. hab. inż. Jerzego MAŁACHOWSKIEGO, prof. WAT,
2) Wydziałem Cybernetyki WAT, reprezentowanym przez dziekana Wydziału Cybernetyki dr. hab. inż. Kazimierza WORWĘ, prof. WAT,
3) Wydziałem Elektroniki WAT, reprezentowanym przez dziekana Wydziału Elektroniki prof. dr. hab. inż. Andrzeja DOBROWOLSKIEGO,
4) Instytutem Optoelektroniki WAT, reprezentowanym przez dyrektora Instytutu Optoelek-troniki płk. dr. inż. Krzysztofa KOPCZYŃSKIEGO.

Na kierunku studiów BiIB będą realizowane cztery specjalności:
1) BiSR – specjalność profilowana przez WME,
2) BC – specjalność profilowana przez WCY,
3) EB – specjalność profilowana przez WEL,
4) OdIB – specjalność profilowana przez IOE.

Są to studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, stacjonarne, z czasem trwania studiów 3,5 roku, z tytułem zawodowym inżyniera. Studia na BiIB wpisują się w aktualne potrzeby rynkowe cywilne i potrzeby wojskowe. Minimum kadrowe dla kierunku BiIB zabezpieczają nauczyciele akademiccy zatrudnieni w WME, WCY, WEL i IOE. Wydział Mechaniczny WAT jest wydziałem wiodącym, na którym prowadzona będzie rekrutacja i dokumentacja studentów. Kierunek BiIB będzie nadzoro-wany przez Radę Programową, która będzie miała następujące zadania:
1) koordynowanie działań związanych z prowadzeniem kierunku studiów BiIB;
2) opiniowanie i nadzór merytoryczny nad programami kształcenia, w tym planami studiów, dla kierunku studiów BiIB o określonym poziomie i formie kształcenia;
3) opiniowanie i przestrzeganie wymogów spełnienia minimum kadrowego dla kierunku stu-diów BiIB;
4) opiniowanie propozycji limitu przyjęć na kierunek studiów BiIB;
5) opiniowanie propozycji limitów przyjęć na specjalności BiSR, BC, EB, OdIB;
6) wyrażanie opinii kierowanych do Rektora-Komendanta WAT, dotyczących spraw związanych z przebiegiem studiów na kierunku BiIB.

Aktualnie przygotowywany jest Wniosek dziekana WME o utworzenie studiów na kierunku „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna”, w tym podjęcie uchwały przez Senat WAT w sprawie utworzenia studiów na kierunku „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna”, w sprawie określenia efektów kształcenia dla tego kierunku i w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpo-częcia i zakończenia rekrutacji w roku akademickim 2018/2019 dla tego kierunku.

Prace nad nowym kierunkiem studiów BiIB zostały rozpoczęte w sierpniu 2016. Powołano 13-osobowy Zespół Roboczy BiIB w składzie:
1) prof. dr hab. inż. Marian Klasztorny, WME – przewodniczący,
2) dr inż. Paweł Baranowski, WME – kierownik podzespołu WME,
3) dr inż. Stanisław Kowalczyk, WME ,
4) mgr inż. Robert Kossowski, WME,
5) mjr dr inż. Jarosław Bugaj, WEL – kierownik podzespołu WEL,
6) dr inż. Stanisław Konatowski, WEL,
7) dr inż. Michał Wiśnios, WEL,
8) prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak, WCY – kierownik podzespołu WCY,
9) płk dr hab. inż. Krzysztof Murawski, prof. WAT, WCY,
10) dr inż. Henryk Popiel, WCY,
11) dr inż. Mirosław Szczurek, IOE – kierownik podzespołu IOE,
12) prof. dr hab. Elżbieta Trafny, IOE,
13) dr inż. Mirosław Nowakowski, IOE.

Zespół opracował m.in. Wniosek dziekana WME, z załącznikami, o utworzenie studiów na kie-runku „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna”, który zostanie złożony do Prorektora ds. Kształ-cenia do końca stycznia 2018. Podjęcie stosownych uchwał przez Senat WAT jest planowane 22.02.2018. Pozostałe prace (program studiów, plany studiów, karty informacyjne modułów) są zaawansowane w 75% i zostaną zakończone do końca kwietnia 2018.

 

 

Redakcja: prof. dr hab. inż. M. Klasztorny

 

 

 


 Home...