Wręczenie dyplomów studiów wyższych dla absolwentów Wydziału Mechanicznego

W dniach od 1 do 8 lutego w Wydziale Mechanicznym WAT odbyły się egzaminy dyplomowe. Przystąpiło do egzaminu i ukończyło studia wyższe na dwóch kierunkach studiów „mechanika i budowa maszyn” i „logistyka” łącznie 191 absolwentów, w tym 52 absolwentów uzyskało tytuł zawodowy magistra inżyniera, a 139 – tytuł inżyniera.

23 marca 2018r. w sali kinowej Klubu WAT odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów, na którym 85 tegorocznych absolwentów studiów inżynierskich
i magisterskich otrzymało dyplomy.

Po raz pierwszy absolwenci otrzymali dyplomy w nowej szacie graficznej według wzoru opracowanego w WAT i zatwierdzonego przez Senat WAT.

Uroczystości zgromadziła, oprócz odbierających dyplomy absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, władze Uczelni i Wydziału, zaproszonych gości z zaprzyjaźnionych wydziałów WAT, z którymi wydział prowadzi wspólnie kierunki studiów oraz gości z instytucji zewnętrznych. Absolwenci odebrali swoje dyplomy w obecności grona profesorskiego, nauczycieli akademickich i pracowników Wydziału Mechanicznego i Wydziału Logistyki.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król, prorektor ds. studenckich
dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT, prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT oraz prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT, kanclerz WAT mgr. Adam Wronecki i zastępca kanclerza szef logistyki WAT płk mgr inż. Emil Kardaszuk;

Wśród zaproszonych gości w uroczystości brali udział: reprezentujący Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk dr Andrzej Talik; prezes zarządu firmy Info-Ekspert Sp. z.o.o mgr inż. Ryszard Cota; przedstawiciele Wydziału Logistyki WAT: dziekan Wydziału płk dr hab. Szymon Mitkow prof. WAT, prodziekan ds. kształcenia ppłk dr inż. Jarosław Zelkowski, dyrektor Instytutu Logistyki dr hab. Mieczysław Pawlisiak prof. WAT, prof. dr hab. inż.
Jan Figurski, dr hab. inż. Marian Brzeziński prof. WAT, oraz przedstawiciel Wydziału Elektroniki WAT prodziekan ds. studenckich mjr dr inż. Jarosław Bugaj; promotorzy wyróżnionych prac dyplomowych: prof. dr hab. inż. Leon Prochowski, dr hab. inż. Jerzy Jackowski prof. WAT, dr hab. Sławomir Bartosiewicz prof. WAT, mjr dr inż. Anna Borucka, płk dr inż. Tomasz Muszyński, dr inż. Grzegorz Sławiński.

Ceremonia rozpoczęła się złożeniem meldunku prorektorowi ds. wojskowych płk. Arturowi Królowi przez zastępcę Dziekana WME płk. Jarosława Ziółkowskiego o rozpoczęciu uroczystości.

Zwracając się do tegorocznych absolwentów dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT powiedział Dyplomy, które dzisiaj otrzymacie, są potwierdzeniem zdobycia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności technicznej, kompetencji społecznych oraz samodzielnego myślenia. Dają Wam również możliwość pozyskania na rynku pracy odpowiednich stanowisk, jak również możliwość dalszego naukowego rozwoju. Dyplom inżyniera na rynku pracy staje się obecnie coraz bardziej atrakcyjny, szczególnie cenny.

W swoim przemówieniu dziekan podkreślił z satysfakcją, iż większość tegorocznych absolwentów kończących studia inżynierskie stopnia podjęła trud podwyższenia swoich kwalifikacji, kontynuując studia drugiego stopnia (magisterskie) na naszym wydziale.

 

   

 

Na zakończenie swojego wystąpienia, zwracając się do absolwentów, podkreślił, iż są ambasadorami Wojskowej Akademii Technicznej – powinni kreować jej dobry wizerunek i zachęcać innych do podążania ich śladami. Życzył sukcesów w dalszym podnoszeniu kwalifikacji, a tym absolwentom, którzy podjęli pracę po ukończeniu studiów inżynierskich lub magisterskich – wszystkiego najlepszego oraz powodzenia w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Po raz trzeci absolwenci kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn” wraz z dyplomem ukończenia studiów otrzymali certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na Wydziale Mechanicznym oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami.

Certyfikat poświadcza przyznanie akredytacji środowiskowej KAUT i Europejskiej EUR-ACE® Label kierunkowi studiów mechanika i budowa maszyn na lata 2014/2015–2019/2020 na pierwszym i drugim stopniu kształcenia.

W czasie uroczystości, w obecności zaproszonych gości dziekan Wydziału Mechanicznego wspólnie z zaproszonymi prorektorami wręczył dyplomy ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia absolwentom kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn” i certyfikaty EUR-ACE® w towarzystwie zaproszonych prorektorów.

Dyplomy absolwentom kierunku studiów „logistyka” o profilu ogólnoakademickim wręczyli wspólnie dziekani wydziałów: mechanicznego i logistyki oraz zaproszeni na uroczystość prorektorzy.

 

   
       
       
   

 

W czasie uroczystości uhonorowano Absolwentów - autorów wyróżnionych prac dyplomowych.

Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wyróżnił dyplomem i nagrodą rzeczową trzech podchorążych - absolwentów specjalności maszyny inżynieryjne, prowadzonej na kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn”, za prace dyplomowe zrealizowane w roku akademickim 2017/2018. Nagrody niżej wymienionym absolwentom wręczył w imieniu Szefa ZIW DGR SZ płk dr Andrzej Talik:

  - sierż. pchor. inż. Mateusz Chudoba – za pracę na temat „Projekt robota do rozpoznania przeszkód wodnych”, promotor pracy: płk dr inż. Tomasz Muszyński;
  - sierż. pchor. inż. Grzegorz Chwalencki - za pracę na temat „Projekt systemu do budowy zapór inżynieryjnych”, promotor pracy: dr inż. Marian Jan Łopatka;
  - sierż. pchor. inż. Daniela Szpaczyńska - za pracę na temat „Projekt robota wsparcia dla pododdziałów inżynieryjnych”, promotor pracy: dr inż. Marian Jan Łopatka.

 


Prezes Zarządu Info-Ekspert Sp. z. o. o. Pan mgr inż. Ryszard Cota wyróżnił nagrodą absolwenta inż. Marcina Podgajnego za pracę dyplomową zrealizowaną w roku akademickim 2017/2018 na kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn” na temat: „Analiza wyposażenia i przebiegu samochodów hybrydowych na rynku wtórnym na podstawie ich ofert internetowych”, promotor pracy: prof. dr hab. inż. Leon Prochowski.

 

Szczególne gratulacje oraz wyrazy uznania dziekan wydziału złożył tym Absolwentom, którzy wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem i dużym zaangażowaniem w procesie realizacji pracy dyplomowej, a ich prace, na wniosek komisji dyplomowych, zostały wyróżnione. Są to następujące prace magisterskie i inżynierskie:
 • na kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn”:
  • - mgr inż. Mikołaj Stypułkowski - za pracę na temat: „Badanie eksperymentalno-symulacyjne oporów ruchu pojazdu o napędzie elektrycznym”, promotor pracy: dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT; - inż. Aleksandra Dejnek - za pracę na temat: „Badanie wpływu uproszczeń geometrii modelu na wyniki analiz numerycznych belek”, promotor pracy: dr inż. Grzegorz Sławiński; - inż. Patryk Szwajkowski - za pracę dyplomową na temat: „Komputerowa symulacja wariantów jazdy samochodu wyścigowego na łuku drogi”, promotor pracy prof. dr hab. inż. Leon Prochowski;
 • na kierunku studiów „logistyka”:
  • - inż. Michał Krzymiński - za pracę na temat: „Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu zapasami magazynowymi”, promotor pracy
   dr hab. Sławomir Bartosiewicz, prof. WAT; - inż. Łukasza Załęskiego - za pracę na temat: „Kongestia ruchu w miastach a nowe rozwiązania transportowe”, promotor pracy mjr dr inż. Anna Borucka.

 

   

 

Drodzy absolwenci.

Pamiętajcie o Waszych profesorach i nauczycielach, dla których głównym celem pracy i działań było Wasze dobro.

 

Życzymy Wam wielu sukcesów w życiu zawodowym i powodzenia w życiu osobistym.
Bądźcie ambasadorami Wojskowej Akademii Technicznej, kreujcie jej dobry wizerunek i zachęcajcie innych do podążania Waszymi śladami.

 

 

 

Robert Kossowski

Fot. Grzegorz Rosiński

 


 Home...