Ostatnie pożegnanie mjr. w st. spocz. dr. inż. Edwarda Pańczuka

9 sierpnia 2019 roku pożegnaliśmy majora w stanie spoczynku doktora inżyniera Edwarda Pańczuka, byłego, wieloletniego pracownika Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego WAT. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Cmentarzu Komunalnym (Wólka Węglowa) w Warszawie.

Pan Edward Pańczuk urodził się 15 października 1959 roku w Ostrowie w województwie przemyskim. W 1979 roku ukończył z wyróżnieniem Technikum Mechaniczno-Elektryczne i rozpoczął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile, którą ukończył (również z wyróżnieniem) w 1983 roku. W latach 1983-1985 był słuchaczem kursu magisterskiego (studia II stopnia) w WAT. W lipcu 1985 po obronie pracy dyplomowej uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika specjalności pojazdy gąsienicowe.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Mechanicznym WAT pełnił zawodową służbę wojskową na stanowiskach technicznych, najpierw w 12 a następnie w 20 Dywizji Zmechanizowanej. Od września 1987 roku pracował w Wojskowej Akademii Technicznej, początkowo na stanowisku inżyniera zespołu pracowników inżynieryjno-technicznych, a od listopada 1989 roku asystenta zespołu pracowników naukowo-dydaktycznych. Po obronie pracy doktorskiej Modelowanie obciążeń dynamicznych układu napędowego wozu bojowego (dyscyplina naukowa „Budowa i eksploatacja maszyn”, specjalność „Dynamika maszyn”) został przeniesiony na etat adiunkta naukowo-dydaktycznego. Niestety, pogarszający się stan zdrowia uniemożliwił panu mjr. dr. inż. Edwardowi Pańczukowi kontynuowanie zawodowej służby wojskowej, którą zakończył 26 października 1998 roku.

Pomimo zakończenia pracy w WAT dr inż. Edward Pańczuk nadal brał czynny udział w pracach naukowo-badawczych realizowanych w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu, w których zajmował się badaniami numerycznymi związanymi z doskonaleniem konstrukcji pojazdów wojskowych.

Zmarł 1 sierpnia 2019 roku.

 

Żonie, Synowi oraz Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia. Pamięć o wspólnej pracy, kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych oraz wspaniałej osobistej postawie majora daktora inżyniera Edwarda Pańczuka pozostanie w naszej pamięci na zawsze.

 

Dyrekcja i pracownicy                 
Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu

 

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński

Fotografia – archiwum Jacka Stolińskiego

 


 Home...