Odszedł nasz Kolega płk Wiesław Barnat.

29 sierpnia 2019 r., po długiej chorobie odszedł nasz Przyjaciel i Kolega Wiesław Barnat - pułkownik rezerwy Wojska Polskiego, profesor doktor hab. inżynier nauk technicznych w zakresie mechaniki Wiesław Barnat, pracownik naukowy w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Pan Wiesław Barnat to ur. 12 czerwca 1972 w Lubaniu pułkownik rezerwy Wojska Polskiego, prof. dr hab. inż., a zarazem wysokiej klasy specjalista z obszaru nauk technicznych i obronnych zatrudniony na etacie profesora w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Pan prof. dr hab. inż. Wiesław Barnat uzyskał 12 nagród ministerialnych za wkład w rozwój technologii poprawiających bezpieczeństwo uczestników zdarzeń drogowych, wagon kolejowy z obrotową platformą ładunkową oraz rozwój technologii poprawiających bezpieczeństwo żołnierzy i eksploatowanych pojazdach wojskowych. Uzyskał także 31 wyróżnień i medali, w tym Srebrny Krzyż Zasługi RP, medal Komisji Edukacji Narodowej, złoty medal „Za zasługi dla obronności kraju” czy międzynarodowe odznaczenia za zasługi na rzecz innowacyjności.

Projekty naukowo-badawcze, w których Profesor Barnat był Kierownikiem były nagradzane na wielu międzynarodowych wystawach wynalazczości i innowacyjności, m. in. podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA, International Trade Fair iENA 2010 „Ideas - Inventiona - New products”, Międzynarodowej Wystawy Innowacji SIIF w Seulu, Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS, Międzynarodowych Targów Wynalazczości "Concours - Lepine", Międzynarodowej Wystawy Wynalazków, Innowacyjności i Technologii ITEX 2013, w Kuala Lumpur oraz podczas Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INST 2013 w Tajpej. Projekty badawczo-rozwojowe były także nagradzane podczas MSPO nagrodami DEFENDER. Zespoły kierowane przez Profesora Wiesława Barnata uzyskały nagrodę DEFENDER za Samobieżną Haubicę 155 mm KRYL oraz średni samochód ratowniczo gaśniczy ERGOTRUCK na podwoziu Iveco Eurocargo ML 150E28 4x4.

Za działalność naukową i dydaktyczną Profesor Wiesław Barnat był odznaczany także przez władze Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego licznymi medalami i nagrodami.

Artykuły i publikacje zawierające opis zrealizowanych prac badawczo-rozwojowych, którymi kierował Profesor Wiesław Barnat, były także wyróżniane podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Profesor Wiesław Barnat wraz z zespołem opublikował liczne artykuły w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej oraz był także autorem/współautorem w ponad 70 artykułach wydanych przez w recenzowane czasopisma zagraniczne i krajowe. Był także autorem i współautorem licznych monografii i opracowań książkowych (łącznie ok. 10) z obszaru bezpieczeństwa i obronności ukierunkowanych tematycznie na technikę pancerną i samochodową oraz zagadnienia poprawy przeżywalności żołnierzy na polu walki.

Profesor Wiesław Barnat był głównym wykonawcą oraz kierownikiem projektów badawczo -rozwojowych realizowanych na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Infrastruktury. W wyniku współpracy w ramach konsorcjów przemysłowo-naukowych opracowane zostały takie rozwiązania technologiczne jak:

 1. Kołowy, pływający transporter opancerzony - mobilny nośnik systemów wykrywania i identyfikacji materiałów niebezpiecznych z możliwością wykorzystywania podczas stanów klęsk żywiołowych,
 2. Dywizjonowy moduł ogniowy 155 mm armatohaubic samobieżnych,
 3. nakładki energochłonnych na prowadnice barier drogowych na łukach dróg,
 4. System kontrolowania dyssypacji energii w drogowych osłonach energochłonnych,
 5. Typoszereg hybrydowych lokomotyw manewrowych z konfigurowanym modułowym systemem zasilania,
 6. Nowoczesna, trudnopalna i ergonomiczna kamizelka balistyczna skrytego noszenia,
 7. Podwyższona odporność na wybuch miny lub improwizowanego ładunku wybuchowego dna pojazdu bankowozu,
 8. Badania modelowe oddziaływania IED na wybrane elementy konstrukcji wojskowych w aspekcie poprawy ich bezpieczeństwa,
 9. Rodzina modułowych kołowych pojazdów opancerzonych do rozpoznania i rozminowania dróg,
 10. Mobilna ewakuacyjna platforma pływająca z funkcjami stanowiska badawczego,
 11. Kołowa Platforma Wysokiej Mobilności dla zastosowań specjalnych,
 12. Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania,
 13. Wóz wsparcia bezpośredniego kr. GEPARD,
 14. Nowy bojowy, pływający wóz piechoty kr. BORSUK.

Poza wyżej wymienionymi projektami, Pan Profesor Wiesław Barnat realizował także liczne ekspertyzy na zlecenie firm z sektora obronnego.

Profesor Wiesław Barnat był współautorem 6 patentów krajowych oraz europejskich, 12 zgłoszeń patentowych oraz 4 prac objętych ochroną wzorów użytkowych, będących wynikiem realizowanych projektów badawczo-rozwojowych. 21 rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych oraz procedur realizacji zadań powstałych w trakcie prowadzonych projektów naukowych zostało wdrożonych.

Profesor Wiesław Barnat bardzo aktywnie uczestniczył także w pracach strategicznego przeglądu obronnego w ramach IV zespołu pozamilitarne przygotowanie obronne Rzeczypospolitej Polskiej (2016-2017), będąc członkiem Zintegrowanego Zespołu Zadaniowego Programu Pancernego działającego przy Inspektoracie Uzbrojenia dla pojazdu BORSUK (od roku 2013), członkiem Zintegrowanego Zespołu Zadaniowego Programu Pancernego działającego przy Inspektoracie Uzbrojenia dla pojazdu GEPARD (od roku 2013) oraz należał od roku 2012 do zespołu eksperckiego przy OBRUM Gliwice pracującego nad Bojowym Wozem Piechoty na Uniwersalnej Modułowej Platformie Gąsienicowej. Często i aktywnie dzielił się także swoją wiedzą ekspercką pracując jako recenzent projektów badawczych i wdrożeniowych realizowanych pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W trakcie swojej kariery naukowej Pan Profesor Wiesław Barnat był promotorem 9 przewodów doktorskich, z których 4 zostały zakończone z wynikiem pozytywnym (podopieczni uzyskali stopień doktora nauk technicznych), a kolejne 5 jest w procedowaniu. W swojej działalności dydaktycznej na uczelni wypromował także 6 dyplomantów studiów inżynierskich oraz magisterskich.

Swoją wiedzę i dorobek naukowy wykorzystywał także w procesie recenzowania prac habilitacyjnych, doktorskich, monografii oraz prac magisterskich i inżynierskich. Poza tym był recenzentem wielu publikacji zgłaszanych do krajowych oraz zagranicznych wydawnictw naukowych.

Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim naszego przyjaciela składają Władze Wydziału Mechanicznego oraz Koleżanki i Koledzy z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej.

   

 

 


 Home...