Awans naukowy płk. Jarosława ZIÓŁKOWSKIEGO

Rada Naukowa Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych nadała płk. dr. inż. Jarosławowi Ziółkowskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Jest On pierwszym doktorem habilitowanym Wydziału Inżynierii Mechanicznej (spadkobiercy Wydziału Mechanicznego) WAT.

Płk Jarosław Ziółkowski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Służbę zawodową rozpoczął w 41 Ośrodku Specjalistów Samochodowych w Tomaszowie Mazowieckim na stanowisku dowódcy plutonu. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2004 roku (ITWL) w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. W latach 2012-2014 Kierował Zakładem Logistyki Przedsiębiorstw. W okresie 2014-2017 został wyznaczony na pierwszego Zastępcę Dziekana nowo tworzonego Wydziału Logistyki. Od roku 2017 pełnił obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Dziekana Wydziału Mechanicznego, a obecnie (od 01.10.2019r.) Zastępcy Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej. Jest autorem ponad 80 opracowań naukowych z dziedziny gotowości i niezawodności maszyn oraz z logistyki zarówno wojskowej, jak również przedsiębiorstw. Specjalista wojskowy w obszarach Logistycznego systemu meldunkowego NATO oraz wsparcia przez państwo-gospodarza (Host Nation Support, HNS). Jako nauczyciel akademicki przeprowadził łącznie ponad 12.500 godzin dydaktycznych. W latach 2008-2014 sprawował opiekę merytoryczną nad Kołem Naukowym Logistyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego, którego wychowankowie zdobyli łącznie 19 nagród indywidualnych i zbiorowych.

 

 

Dziekan wraz z całą wspólnotą akademicką Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej składa najserdeczniejsze gratulacje z życzeniami dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych.

 

 

 


 Home...