Projekt badawczy pt. „Innowacyjna ekologiczna instalacja..."

 

Projekt badawczy
pt. „Innowacyjna ekologiczna instalacja CNG do silników wysokoprężnych
ograniczająca emisję szkodliwych składników spalin
wraz z mobilnym stanowiskiem diagnostyczno-montażowym”

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do dystrybucji całkowicie polskiego sterownika do zasilania silników o zapłonie samoczynnym stosowanych w pojazdach ciężarowych – głównie ciągniki siodłowe – mieszaniną oleju napędowego (ON) i gazu ziemnego (CNG). Rozwiązanie to pozwoli na zmniejszenie zużycia paliwa podstawowego (ON), poprzez wykorzystywanie mieszaniny ON i CNG pochodzącego z regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG. Opracowane rozwiązanie pozwoli również na zmniejszenie emisji szkodliwych składników spalin (cząstek stałych i tlenków azotu). Opracowana instalacja pozwoli na zachowaniu w eksploatacji taboru, który przestał/przestanie spełniać europejskie normy środowiskowe.

Celem pośrednim jest opracowanie mobilnego stanowiska diagnostyczno-dynamometrycznego, które będzie wykorzystywane podczas montażu opracowanej instalacji ON/CNG. Umożliwi ono szybką diagnostykę modernizowanego pojazdu, sprawdzenie stanu silnika oraz weryfikację poprawności pracy zamontowanej instalacji ON/CNG w warunkach zbliżonych do eksploatacyjnych, w siedzibie zamawiającego instalację.

Obecnie w Zakładzie Silników i Inżynierii Eksploatacji Instytutu Pojazdów i Transportu modernizowane jest stanowisko dynamometryczne z hamulcem wodnym Zollner 1250 kW oraz budowana jest zewnętrza instalacja magazynowania i dostarczania paliwa CNG.

W ramach II etapu projektu realizowane są zakupy unikatowej aparatury badawczej:

  • analizator gazów spalinowych wykorzystujący metodę spektroskopii w podczerwieni z zastosowaniem transformaty Fouriera - FTIR, który umożliwia jednoczesne analizę do 60 składników spalin,
  • licznik cząstek stałych PM w spalinach wraz z wyposażeniem wykorzystujący zjawisko impakcji, który umożliwia rozdział frakcyjny cząstek stałych w spalinach poprzez średnice aerodynamiczne w zakresie od 6 nm do 10 um z podziałem na 13 przedziałów.

Zakupiona aparatura znacznie rozszerzy możliwości badawcze Zakładu Silników i Inżynierii Eksploatacji.

W kolejnych etapach realizowane będą:
  • badania silników zasilanego dwupaliwowo - ON/CNG - przy różnych dawkach i proporcjach ON do CNG,
  • opracowanie map wtrysku ON i CNG do silników wykonanych na podstawie danych badawczych,
  • badania silników zasilanych dwupaliwowo ON/CNG z wykorzystaniem opracowanych map wtrysku,
  • ocena wpływu zasilanego dwupaliwowo ON/CNG na emisję toksycznych składników spalin.


Stanowisko do badań silników pojazdów ciężarowych zasilanych CNG w trakcie budowy


Budowa instalacji CNG przy budynku 68