Organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach studiów prowadzonych w Wydziale Inżynierii Mechanicznej WAT

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach studiów prowadzonych w Wydziale Inżynierii Mechanicznej WAT będą realizowane hybrydowo. W formie zdalnej będą realizowane przede wszystkim wykłady i seminaria. Pozostałe formy zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty) w zależności od ich specyfiki będą prowadzone zdalnie lub stacjonarnie na uczelni.

Zajęcia ujęte rozkładach dostępnych na stronie internetowej WIM bez wskazanego pomieszczenia należy traktować jako zajęcia zdalne, natomiast zajęcia zaplanowane w konkretnej sali wykładowej będą prowadzone stacjonarnie na uczelni w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych MON, MNiSW oraz GIS, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w Akademii.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia zostaną przekazane przez prowadzących na początku semestru.