PROJEKT BADAWCZY pt. „System scentralizowanego zarządzania Rojem Bezzałogowych Platform Lądowych”

 

Celem projektu System scentralizowanego zarządzania Rojem Bezzałogowych Platform Lądowych (SCAR) jest opracowanie systemu scentralizowanego zarządzania rojem autonomicznych platform bezzałogowych, realizujących zadania wsparcia działań taktycznych na polu walki. W wyniku jego działania żołnierz – zarządca roju będzie w stanie: przygotować zadanie rozpoznania, monitować na bieżąco jego realizację oraz otrzymać raport podsumowujący jego wykonanie przez jednostki bezzałogowe. Opracowywane rozwiązanie może być skalowane zarówno w płaszczyźnie liczby jednostek w roju, jak i w płaszczyźnie dowodzenia, umożliwiając nadzór i kontrolę działania roju na poziomie dowódcy ugrupowania, bądź - w razie konieczności – utworzenie samodzielnie działającej jednostki rozpoznania. Dzięki wspomnianym cechom możliwe będzie włączenie opracowywanego rozwiązania w struktury Systemu Kontroli Pola Walki (ang. Battlefield Management System - BMS).

Cel naukowy projektu SCAR jest dwojaki. Przede wszystkim badana jest możliwość utworzenia działającego systemu komunikacyjnego na Bezzałogowych Platformach Lądowych, który umożliwi przesyłanie informacji odnośnie stanu realizacji zadania rozpoznania inżynieryjnego z wykorzystaniem aktualnie dostępnych środków komunikacji bezprzewodowej. W tym celu opracowywany jest zestaw wyposażenia dla żołnierza - zarządcy, który umożliwi mu na interakcję z systemem. W tym przypadku zaczynamy mówić o kolejnym celu naukowym, czyli pocenie poziomu obciążenia sensorycznego żołnierza, który jednocześnie musi być w stanie wykonywać swoje zadania w ramach działalności ugrupowania, przy jednoczesnym nadzorowaniu procesu rozpoznania realizowanego przez jednostki bezzałogowe.

W wyniku realizacji Etapu numer 2 projektu SCAR, sukcesem zakończyły się testy laboratoryjne analizowanych technologii do celów łączności bezprzewodowej oraz szeroko pojętych interfejsów człowiek – maszyna, w celu zapewnienia żołnierzowi – zarządcy możliwości wydawania komend jednostkom bezzałogowym. Aktualnie przygotowujemy się do testów poligonowych w ramach Etapu numer 3, do którego kończymy przygotowywanie modułów systemu.

W wyniku realizacji projektu SCAR powstają różne technologie, które można wykorzystać jako bazę do samodzielnych prac badawczych, np. narzędzie do projektowania interfejsów graficznych wykorzystujących technologię rzeczywistości rozszerzonej, nowej generacji kontrolery do sterowania jednostkami bezzałogowymi, czyn nowe rozwiązania zasilania mobilnych podzespołów elektronicznych.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, przeprowadzimy w tym roku testy poligonowe i w wyniku wyciągniętych wniosków zabierzemy się od razu do nanoszenia modyfikacji i rozwoju nowych funkcjonalności dla elementów systemu SCAR.


Rys. 1 Widok okna aplikacji serwera SCAR

Serwer SCAR pełni rolę nadzorcy nad ruchem w sieci SCAR. Opracowaliśmy własne protokoły komunikacyjne, pozwalające na wymianę informacji pomiędzy jednostkami bezzałogowymi a żołnierzem-zarządcą. A pośrodku tego ruchu znajduje się serwer SCAR, który identyfikuje agentów i akredytuje ich komunikację.


Rys. 2 Widok stanowiska do badania technologii kontrolera systemu SCAR

Żołnierz – zarządca musi mieć możliwość wydawania komend elementom roju. Ponieważ chcemy zapewnić mu mobilność, nie korzystamy z klasycznych komputerów osobistych. Nie korzystamy też z klasycznych elementów interfejsów człowiek – maszyna.