Historia Wydziału

 

Wydział Mechaniczny (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej) jest jednym z sześciu wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej. Powstał na przełomie 1959/1960 roku w rezultacie połączenia między innymi: Fakultetu Wojsk Pancernych i Samochodowych, Fakultetu Wojsk Lotniczych oraz Katedry Maszyn Inżynieryjnych, wydzielonej z Fakultetu Wojsk Inżynieryjnych. Osiągnięty w fakultetach stopień rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz zbudowana baza laboratoryjna umożliwiły powołanie Wydziału Mechanicznego, który w korzystny sposób objął organizacyjnie całokształt działalności i specjalności mechanicznych. W początkowym okresie struktura organizacyjna Wydziału Mechanicznego składała się z piętnastu Katedr. W latach 1967/68 istniały już dwa instytuty: Instytut Pojazdów Mechanicznych i Maszyn Roboczych oraz Instytut Techniki Lotniczej. W 1971 roku powstał Instytut Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych, a w 1974 Instytut Maszyn Roboczych. W tym okresie Wydział Mechaniczny był największym wydziałem w WAT i składał się z czterech instytutów, dwóch samodzielnych katedr i zakładu. W 1990 roku Instytut Techniki Lotniczej został przeniesiony do nowo tworzonego Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa, obecnie Mechatroniki. W początkowym okresie działalności wydziału prowadzono równolegle studia inżynierskie i magisterskie, a także dodatkowe formy kształcenia: zaoczne studia I i II stopnia, wyższe kursy doskonalenia oficerów (WKDO) oraz różnego rodzaju kursy specjalistyczne. W 1975 roku przeprowadzono gruntowną modernizację planów studiów i na wszystkich kierunkach wprowadzono jednolite studia magisterskie. Wprowadzono nowe treści do programów studiów, a szczególnie wzbogacono szereg przedmiotów w zagadnienia z zakresu informatyki, elektroniki, automatyki, mechaniki ciała stałego itp. Ponadto w planie studiów więcej czasu przeznaczono na naukę własną studentów. Miało temu służyć między innymi tzw. programowane studiowanie indywidualne (PSI). W tym samym czasie dla zdolniejszych słuchaczy utworzono studia według indywidualnych programów, które są kontynuowane do dnia dzisiejszego. Od połowy lat siedemdziesiątych wydział prowadził studia inżynierskie i magisterskie dla obcokrajowców (Niemcy, Libijczycy, Wietnamczycy), które trwały do 1989 roku. W 1998 roku dokonano w całej uczelni aktualizacji planów studiów i programów nauczania, której celem było dostosowanie tych programów kształcenia do wymogów MEN i FEANI oraz do nowych potrzeb wojska, wynikających między innymi z planów wstąpienia Polski do NATO. Od 1998 roku Wydział Mechaniczny jako pierwszy w WAT wprowadził ogólnodostępne kształcenie studentów cywilnych w trybie komercyjnym, zaocznym. Działalność naukowo-badawcza zaczęła się równolegle z powstaniem fakultetów i komórek dydaktyczno-naukowych. Prace naukowe w okresie do 1959 roku miały charakter rozpoznawczy, służący organizacji zespołów i stanowisk badawczych, niezbędnych dla rozwoju kadry dydaktyczno-naukowej. Utworzenie Wydziału Mechanicznego oraz dobre przygotowanie kadry dydaktycznej do pracy naukowej, umożliwiło w latach 60-tych nawiązanie współpracy z przemysłem motoryzacyjnym i maszyn budowlanych oraz przemysłem lotniczym, co zaowocowało rozbudową bazy badawczej. Zbudowano aerodynamiczny tunel naddźwiękowy i laboratorium osprzętu lotniczego, hamownie zespołów maszyn roboczych, komorę termoklimatyczną i niskich temperatur. W końcu lat 60-tych i na początku 70-tych katedry, a później instytuty ukierunkowały swoją podstawową działalność naukowo-badawczą i specjalizowały się w podjętej tematyce przez wiele następnych lat. W okresie ponad 55. lat istnienia Wydziału ponad 8 tys. absolwentów Wydziału Mechanicznego otrzymało dyplom magistra inżyniera lub inżyniera. W latach 1953-1959 otrzymało dyplom inżyniera 527 absolwentów kończących fakultety o specjalnościach mechanicznych. W okresie istnienia Wydziału studia z wyróżnieniem ukończyło 143 absolwentów, a w okresie istnienia samodzielnych fakultetów (1953 - 1959) studia ukończyło z wyróżnieniem 17 absolwentów, 28 absolwentów Wydziału Mechanicznego zostało mianowanych na stopień generalski (9 na generała dywizji, 19 na generała brygady). Wszechstronna i efektywna działalność dydaktyczna Wydziału Mechanicznego możliwa jest dzięki istnieniu wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Do chwili obecnej 28 pracowników Wydziału uzyskało tytuł naukowy profesora, wypromowano w Wydziale 74 doktorów habilitowanych oraz ponad 450 doktorów. Profesorowie Bogdan Ciszewski, Stanisław Kocańda oraz Stefan Ziemba zostali wybrani na członków - korespondentów, a następnie członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk. Wymienionym profesorom nadano następnie tytuł doktora honoris causa WAT. Wydział Mechaniczny uzyskał certyfikat potwierdzający pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku „mechanika i budowa maszyn”: w 2011 roku przez Państwową Komisję Akredytacyjną do roku akademickiego 2016/2017 (uchwała Nr 290/2011 PKA z dnia 5 maja 2011 r.), w 2015 przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych i europejski EUR-ACE® Label na lata 2014/2015 – 2019/2020 (uchwała KAUT z dnia 24 kwietnia 2015 r.)

 

POCZET ZASŁUŻONYCH:

DOKTORZY HONORIS CAUSA WAT - CZŁONKOWIE RZECZYWIŚCI PAN

prof. dr inż. Bohdan Ciszewski
prof. dr hab. inż. Stanisław Kocańda
prof. dr hab. inż. mgr fil. Stefan Ziemba
prof. Bohdan Ciszewski
prof. Stanisław Kocańda
prof. Stefan Ziemba

 

 

PROFESOROWIE - PRACOWNICY WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WAT

prof. Kazimierz Baczewski
prof. Wacław Borkowski
prof. Zbigniew Dżygadło
prof. Czesław Goss
prof. Michał Hebda
prof. Tadeusz Kałdoński
prof. Dorota Kocańda
prof. Stanisław Konopka
prof. Andrzej Krukowski
prof. Wojciech Przetakiewicz
prof. Tadeusz Przychodzień
prof. Maciej Radwan
prof. Stefan Szczeciński
prof. Ryszard Szymanik
prof. Stefan Wiśniewski
prof. Henryk Ziencik

 

 

GENERAŁOWIE - ABSOLWENCI WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WAT

gen. dyw. Roman Iwaszkiewicz
gen. dyw. Bolesław Izydorczyk
gen. dyw. Tadeusz Kuśmierski
gen. dyw. Jerzy Modrzewski
gen. dyw. Sebastian Strzałkowski
gen. dyw. Edward Włodarczyk
gen. dyw. Jan Wojtala
gen. dyw. Krzysztof Szymański
gen. bryg. Jan Baraniecki
gen. bryg. Ryszard Dębski
gen. bryg. Antoni Goliszewski
gen. bryg. Andrzej Kamiński
gen. bryg. Roman Klecha
gen. bryg. Paweł Nowak
gen. bryg. Henryk Mika
gen. bryg. Jerzy Lewitowicz
gen. bryg. Jerzy Paszkowski
gen. bryg. Zdzisław Pietrucha
gen. bryg. Jarosław Sielużycki
gen. bryg. Mieczysław Sikorski
gen. bryg. Antoni Siluk
gen. bryg. Stanisław Smoleń
gen. bryg. Stanisław Świtalski
gen. bryg. Adam Tylus
gen. bryg. Ryszard Wieczorek
gen. bryg. Grzegorz Wiśniewski
 

 

POCZET DZIEKANÓW:

płk dr inż. Jerzy Bochniewicz
gen. bryg. prof. dr inż. Ryszard Szymanik
płk prof. dr inż. Tadeusz Kasprzyk
płk dr inż.
Jerzy Bochniewicz
1960-1964
gen. bryg. prof. dr inż.
Ryszard Szymanik
1964-1966
płk prof. dr inż.
Tadeusz Kasprzyk
1966-1981
płk prof. dr hab. inż. Tadeusz Przychodzień
płk prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz
płk prof. dr hab. inż. Leon Prochowski
płk prof. dr hab. inż.
Tadeusz Przychodzień
1981-1992
płk prof. dr hab. inż.
Wojciech Przetakiewicz
1992
płk prof. dr hab. inż.
Leon Prochowski
1992-1999
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kałdoński
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kałdoński
 
prof. dr hab. inż.
Tadeusz Kałdoński
1999-2008
dr hab. inż.
Zdzisław Bogdanowicz
2008-2016